Privacyverklaring 

 

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 

Kracht Arbeidsadvies

Vondelstraat 3, 6573 CA Beek

KvK 78630231 

Website www.kracht-arbeidsadvies.nl

Email [email protected]

Contactpersoon mevrouw D. A. Verver-Steppe

 

Kracht Arbeidsadvies is een arbeidsdeskundig- en re-integratie advies bureau, dat gerichte adviezen geeft over arbeidsmogelijkheden en (on)geschiktheidsvraagstukken en begeleiding biedt bij re-integratie. 

 

Kracht Arbeidsadvies verkrijgt persoonsgegevens van werkgevers en haar medewerkers, bijvoorbeeld de gegevens die worden verstrekt via de website, email en tijdens persoonlijk contact.

 

Persoonsgegevens 

Kracht Arbeidsadvies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens in de arbeidsdeskundige rapportages:

·       NAW-gegevens

·       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·       Geboortedatum 

·       Geslacht 

·       Inhoud van communicatie zonder het benoemen van medische informatie

·       Salarisgegevens (schaal functie) * 

·       Opleidingsgegevens * 

·       Werkervaring * 

·       Werkgever

·       Verzuimgegevens (eerste arbeidsongeschiktheid dag)

* Alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het onderzoek

 

Doeleinden 

Kracht Arbeidsadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·       Uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige

·       Het onderhouden van contact;

·       Een goede en efficiënte dienstverlening;

·       Factureren; 

·       Het verrichten van administratieve handelingen; 

·       Verbetering van de dienstverlening. 

 

Grondslagen 

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de opdracht van werkgever, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens op basis van gerechtvaardigde belangen. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

·       Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van hun dienstverlening; 

·       De bescherming van financiële belangen;

·       De verbetering van diensten;

·       Beveiliging en het beheer van systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Kracht Arbeidsadvies deze gegevens verwerkt, zonder het benoemen van medische gegevens.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Kracht Arbeidsadvies  aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Kracht Arbeidsadvies  zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Bewaartermijn

Kracht Arbeidsadvies  zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Hiervoor wordt een termijn van 2 jaar aangehouden. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kracht Arbeidsadvies  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Beveiliging

Kracht Arbeidsadvies vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Kracht Arbeidsadvies passende beveiligingsmaatregelen genomen in de vorm van antivirus software en een beveiligde email omgeving. Vanuit deze omgeving zullen de rapportages verstuurd worden. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Kracht Arbeidsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Uw rechten

U heeft het recht om Kracht Arbeidsadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Ook kunt u Kracht Arbeidsadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Kracht Arbeidsadvies

Vondelstraat 3, 6573 CA Beek

KvK 78630231 

Website www.kracht-arbeidsadvies.nl

Email [email protected]

Contactpersoon mevrouw D. A. Verver-Steppe

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kracht Arbeidsadvies kunt u contact opnemen via [email protected]. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast 27 augustus 2020.